Missie en Visie van de Sonnewijzer

Missie
De school heeft een klimaat waarin kinderen, ouders en medewerkers zich thuis voelen. We zijn een open, veilige school met een eerlijke, heldere communicatie, waar een merkbare uitdaging geboden wordt en veel betrokkenheid is. We streven ernaar om de draaglast en draagkracht voor de leerlingen en het team op een dusdanig niveau te behouden, dat dit het werkklimaat positief beïnvloedt.

Kernwaarden van de school
- veel aandacht voor welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen
- structuur; zowel in de school als in het onderwijs
- aandacht voor opbrengsten 
- begeleiding aanpassen aan de behoeften van de leerling
- veel aandacht voor taal- / leesontwikkeling
- een apart programma voor kinderen met een versnelde en vertraagde ontwikkeling
- samenwerken van leerlingen
- ouders als partners 
 
Visie
Vanuit een (Protestants-)Christelijke visie op de mens en het wereldbeeld willen we samen alle kinderen de ruimte geven om zich in een doorgaande lijn te ontwikkelen tot evenwichtige mensen met een positief zelfbeeld. Wij willen dit bereiken door te zorgen voor rust, structuur en vertrouwen in een veilige omgeving. De belevingswereld en de aanwezige kwaliteiten van het kind zijn uitgangspunt. Ankerpunten in de ontwikkeling van kinderen zijn in onze visie Relatie (ik&jij), Autonomie (ik) en Competentie (vaardigheden om problemen te kunnen oplossen). Begrippen die verbonden zijn met deze onderdelen zijn: eigenheid, zelfvertrouwen, eigenaarschap en leren van en met elkaar.
 
Overall visie brede school:
Samen met partner Korein zijn we gekomen tot de onderstaande gezamenlijke visie.
De Sonnewijzer is een plek waar:
- we elkaar zien, begrijpen, respecteren en open communiceren 
- de verbondenheid en saamhorigheid versterken door middel van groepsoverstijgende activiteiten en vieringen
- we samen met kinderen, ouders en alle partners werken aan een veilige, betekenisvolle en uitdagende leeromgeving
- we elkaars talenten en expertises benutten en zodoende elkaar versterken en zo onderwijs op maat mogelijk maken
- maatschappelijk betrokken organisaties welkom zijn, passen binnen de visie van de brede school