Missie en Visie van de Sonnewijzer.

Missie
De school heeft een klimaat waarin kinderen, ouders en medewerkers zich thuis voelen. We zijn een open, veilige school met een eerlijke, heldere communicatie. Waar een merkbare uitdaging geboden wordt en waar veel betrokkenheid is. We streven ernaar om de draaglast / draagkracht voor de kinderen en het team op een dusdanig niveau te behouden dat dit het werkklimaat positief beïnvloedt.
We willen een school zijn waar je samen met anderen bouwt aan je ontwikkeling.
 
 Als kernwaarden van onze school willen we het volgende opnoemen:
-> veel aandacht voor welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen
-> structuur; zowel in de school als in het onderwijs
-> aandacht voor de opbrengsten
-> begeleiding aanpassen aan behoeften
-> veel aandacht voor taal- / leesontwikkeling
 -> een apart programma voor kinderen met versnelde  en vertraagde ontwikkeling
-> samenwerken van leerlingen
-> ouders als partners
 
Visie
Vanuit een (Protestants-)Christelijke visie op de mens en het wereldbeeld willen we samen alle kinderen de ruimte geven om zich in een doorgaande lijn te ontwikkelen tot evenwichtige mensen met een positief zelfbeeld.
Wij willen dit bereiken door te zorgen voor rust, structuur en vertrouwen in een veilige omgeving. De  belevingswereld en de aanwezige kwaliteiten van het kind zijn uitgangspunt.
Ankerpunten in de ontwikkeling van kinderen zijn in onze visie Relatie (ik&jij), Autonomie (ik) en Competentie (vaardigheden om problemen te kunnen oplossen). Begrippen die verbonden zijn met deze onderdelen zijn: eigenheid, zelfvertrouwen, eigenaarschap en leren van en met elkaar.  
 
Overall visie brede school:
Momenteel wordt samen met partner Korein gewerkt aan het realiseren van een brede school. Tijdens workshops om te komen tot een programma van eisen voor de nieuwbouw, is gekomen tot de onderstaande  overallvisie. De komende tijd zal dit verder uitgewerkt moeten worden en vorm gaan krijgen.
De Sonnewijzer is een plek  waar:
 • We elkaar zien, begrijpen, respecteren en open communiceren.
 • We verbondenheid en saamhorigheid versterken door middel van groepsoverstijgende activiteiten en vieringen.
 • We samen met kinderen, ouders en alle partners werken aan een veilige, betekenisvolle en uitdagende leeromgeving.
 • We elkaars talenten en expertises benutten en zodoende elkaar versterken en zo onderwijs op maat mogelijk maken.
 • Maatschappelijk betrokken organisaties welkom zijn, passend binnen de visie van de brede school

Bij het lesgeven staat de instructiebehoefte van de leerlingen centraal.
We werken met het Directie Instructiemodel. Met deze manier van werken wordt gedifferentieerd naar instructiebehoeften.
 Bij het leerproces staan de volgende zaken centraal:
 • Het automatiseren van en inzicht verwerven in leerstof
 • Het leren sturen van en reflecteren op het eigen leerproces
 • Het leren door voordoen en nadoen
 • Het leren door het delen en uitwisselen in samenwerking met anderen
 • Digitale ondersteuning
 • Leren beheersen van 21ste eeuw vaardigheden (zie afbeelding)
 
    Ouders hebben een belangrijke rol bij het leerproces op school én thuis.
 
Betrokken ouders wisselen informatie uit met de leerkracht over hun kind. Ze tonen interesse in de leermethoden en  leerresultaten en dragen daardoor bij aan een goede leerontwikkeling van hun kind.
De ouders worden desgewenst ingeschakeld om thuis extra met hun kind te oefenen. Ook worden ouders uitgenodigd om te ondersteunen bij leeractiviteiten op school (bv techniek of leesgroepen).