MedezeggenschapsRaad (MR)

Iedere school kent een Medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en teamleden alle belangrijke aangelegenheden van de school kunnen bespreken.

Belangrijke besluiten van de school behoeven de instemming van de MR, zoals bijvoorbeeld:
- het schoolplan,
- het zorgplan,
- alle regels op het gebied van veiligheid en gezondheid,
- het beleid met betrekking tot het verrichten van ondersteunende werkzaamheden door ouders.

Bij andere besluiten vraagt het bestuur de raad om advies, zoals bijvoorbeeld:
- bij het besteden van de middelen die de school ontvangt,
- het deelnemen aan onderwijskundige experimenten,
- de taakverdeling op school,
- de vakantieregeling,
- het toelatingsbeleid, enz.
 

De MR werkt volgens een vastgesteld reglement, dat voor ieder (via de school) beschikbaar kan worden gesteld. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en de notulen voor iedereen ter inzage. De directeur van de school voert namens het bevoegd gezag de besprekingen met de MR.

De MR van de school bestaat uit twee ouders en twee teamleden.

Heeft u vragen voor de MR, dan kunt u ons altijd aanspreken.
U kunt tevens gebruik maken van ons mailadres: mrsonnewijzer@outlook.com