Passend onderwijs.


Zorg en aandacht op maat.
Wanneer je regelmatig te gemakkelijke of juist te moeilijke opdrachten moet maken, zakt de motivatie en het leerplezier al vrij snel 'onder het vriespunt'. Daarom is het belangrijk dat kinderen op hun eigen niveau worden uitgedaagd. Hoe ziet dat 'op niveau werken' er op de Sonnewijzer nu in de praktijk uit?
Hieronder geven we u  een korte beschrijving van onze werkwijze.

(Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de beschrijving van onze zorgstructuur in onze schoolgids)

 
   
De weektaak.
Vanaf groep 1 werken we op school met een weektaak.
Iedere leerling heeft elke week een aantal opdrachten op deze weektaak staan.
De taken op de weektaak zijn afgestemd op het niveau en de verwerkingssnelheid van de leerling.  
Het kunnen herhalingsopdrachten zijn of  verdiepende uitdagingen.
Leren om zelfstandig te werken en te plannen is het belangrijkste doel.
Wanneer de leerlingen zelfstandig aan de weektaak werken, heeft de leerkracht de handen vrij om (groepjes) kinderen extra te begeleiden.


 
 
Het 'Afpel-model'.
Veruit de meeste lessen die bij ons op school gegeven worden, zijn opgebouwd vanuit de volgende afpel-structuur:

->  Na een korte introductie waarbij het doel van de les aan de orde komt en de nieuwe lesstof wordt geïntroduceerd, kunnen de sterke leerlingen (mits ze de stof al beheersen)  al direct zelfstandig aan de slag. Deze sterke leerlingen verwerken vaak een minimum aan basisopgaven en stappen al snel over naar een plustaak of een opdracht waarbij de opgedane kennis op een creatieve manier moet worden toegepast. 
->  De leerkracht geeft instructie aan de overige leerlingen, de nieuwe lesstof wordt uitgelegd en deze nieuwe kennis wordt, door middel van een voorbeeldopgave, meteen toegepast. Dit noemen we begeleide inoefening. Na deze instructie en inoefening, werken de meeste leerlingen zelfstandig verder. 
->  De leerlingen die meer moeite hebben met de stof, nemen plaats aan de instructietafel. De leerkracht herhaalt de instructie (vaak in nog wat kleinere stapjes) en maakt nog wat extra opdrachten samen met de leerlingen. Dit noemen we de verlengde instructie. Na deze verlengde instructie werken ook de zwakkere leerlingen zelfstandig verder.

Doormiddel van het evalueren van lessen, het nakijken van het gemaakte werk en het afnemen van toetsen, wordt bepaald op welk moment van de les de leerling aan de zelfstandige verwerking begint.   
 
Begeleiding buiten de groep.
Het komt wel eens voor dat er meer begeleiding nodig is, dan er gedurende de dag in de klas geboden kan worden. Wanneer deze situatie zich voordoet kan er besloten worden dat de leerling extra begeleiding buiten de klas krijgt. Voor deze hulp wordt er een plan van aanpak op maat gemaakt.

Wanneer er sprake is van structurele begeleiding buiten de groep, worden ouders hiervan op de hoogte gesteld. Dat kan gebeuren tijdens een voortgangsgesprek of per mail.

De begeleiding buiten de groep wordt gegeven door personen uit ons eigen zorgteam. Voor een overzicht van de leden van dit zorgteam verwijzen we u graag naar de teampagina. Bij het begeleiden van de leesgroepen wordt er ook gebruik gemaakt van hulpouders.

U kunt onder andere denken aan begeleiding op het gebied van:
- de werkhouding en taakaanpak
- de sociaal emotionele ontwikkeling
- spelling (extra hulp of juist extra uitdaging)
- rekenen (extra hulp of juist extra uitdaging)
- lezen (extra hulp bij technisch- en begrijpend lezen)

Voor meer informatie over bijvoorbeeld de criteria voor extra begeleiding vanuit 'Passend Onderwijs' verwijzen we u graag naar hoofdstuk 5 van het Schoolondersteuningsprofiel.


Versnelde ontwikkeling
Ook voor onze leerlingen met een versnelde ontwikkeling hebben we een passend aanbod.
Leerlingen die op een deelgebied hoge A-scores behalen op de Cito toetsen krijgen extra uitdagende opdrachten voor dit onderdeel en worden - daar waar mogelijk- vooruit getoetst.
Leerlingen die op alle gebieden ver boven gemiddeld scoren, kunnen door de leerkracht aangemeld worden voor de Kieskastbijeenkomsten. Tijdens wekelijkse groepsoverstijgende bijeenkomsten werken we aan thema's zoals 'het heelal', het 'leren leren' of thema's die inspelen op de actualiteit zoals 'de verkiezingen'.
In de kleutergroepen hanteren we andere criteria; hier wordt in eerste instantie gewerkt met vroegsignalering door middel van onder andere een uitgebreide intake en observatielijsten.

Vinger aan de pols.
Na iedere toetsronde worden alle leerlingen besproken in een zogenaamd groepsoverleg. De leerkracht en intern begeleider bespreken de behaalde resultaten en de sociaal- emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Aan de hand van de resultaten wordt er een plan van aanpak voor de komende periode vastgesteld. Op die manier proberen wij aan te sluiten bij de mogelijkheden van iedere leerling!