Voortgangsgesprekken

"Op de Sonnewijzer dragen leerlingen, leerkrachten en ouders samen de verantwoordelijkheid voor ontwikkeling. Het is de school waar we samen trots zijn op het leerproces en het bijbehorende resultaat."

Vaste contactmomenten:
Er zijn een aantal vaste contactmomenten waarop u als ouders op de hoogte wordt gebracht over de gang van zaken in de klas en/of de resultaten  van uw kind(eren).
  • Aan het begin van het schooljaar wordt er in elke klas een informatieavond georganiseerd. De leerkrachten zullen op deze avond toelichten wat er het komende schooljaar op het programma staat, welke leerstof er behandeld zal worden, op welke manier er gewerkt wordt en wat de afspraken zijn met betrekking tot bijvoorbeeld huiswerk etc. Alle ouders zijn hierbij van harte welkom!
  • In oktober staat er een eerste voortgangsgesprek op het rooster. Alle ouders ontvangen hiervoor via het ouderportaal een uitnodiging. De inhoud van dit gesprek zal met name gericht zijn op het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind, waarbij wij ook benieuwd zijn naar uw ervaring als ouder(s). Wanneer uw zoon of dochter extra hulp of uitdaging krijgt voor een bepaald vak, wordt dit in dit voortgangsgesprek met u besproken.
  • In maart wordt het eerste rapport meegeven en zijn er rapportgesprekken. Alle ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging via het ouderportaal. Bij deze rapportgesprekken worden zowel de methodetoetsuitslagen als de resultaten van de Cito-toetsronde besproken.
  • In juli ontvangen de kinderen hun tweede rapport. De gesprekken rondom het tweede rapport zijn facultatief. Wanneer uw zoon of dochter het volgende schooljaar in aanmerking komt voor extra begeleiding op welk vlak dan ook, ontvangt u van de betreffende leerkracht een uitnodiging. Heeft u zelf behoefte aan een gesprek, dan kun u dit bij de leerkracht aangeven en wordt er een afspraak ingepland.
Contactmomenten tussendoor
Naast deze vaste contactmomenten, is er altijd de mogelijkheid om een overlegmoment tussendoor in te plannen. De leerkracht zal bijvoorbeeld een afspraak met u maken, als blijkt dat de resultaten van uw zoon of dochter wijzigen ten opzichte van de voorgaande uitslagen. Ook zal er een afspraak worden gemaakt wanneer de leerkracht zich zorgen maakt om het sociaal-emotionele welzijn van uw kind.

Om eigenaarschap te bevorderen krijgen de kinderen van de groep 4 t/m 8 een inlogcode waarmee ze thuis zelf de behaalde cijfers voor de afgenomen methodetoetsen in kunnen zien. Ook ouders kunnen deze code gebruiken om tussen de contactmomenten door de voortgang te volgen.

Wanneer u als ouder zelf twijfels of zorgen hebt over de ontwikkeling of het welbevinden van uw kind, verzoeken wij u om contact op te nemen met de desbetreffende leerkracht om een afspraak te maken. U kunt hiervoor een mailtje sturen of voor/na schooltijd even binnenlopen.
 
In ontwikkeling:
Uit de ouderenquête is gebleken dat er met betrekking tot het oudercontact nog verbeteringen mogelijk zijn. Daarom wordt er achter de schermen gewerkt aan de volgende punten:

- In groep 7 en 8 zijn het afgelopen schooljaar rapportgesprekken gevoerd met ouders én de leerling. Hierin zijn niet alleen de resultaten besproken, ook zijn  er met het kind doelen gesteld voor zijn/haar ontwikkeling. Komend schooljaar wordt onderzocht welke vorm en organisatie rond de rapportgesprekken in de verschillende groepen wenselijk en haalbaar zijn. De behoeften van ouders worden in dit onderzoek betrokken.