Voortgangsgesprekken

"Op de Sonnewijzer dragen leerlingen, leerkrachten en ouders samen de verantwoordelijkheid voor ontwikkeling. Het is de school waar we samen trots zijn op het leerproces en het bijbehorende resultaat."

Vaste contactmomenten:
Er zijn een aantal vaste contactmomenten waarop u als ouders op de hoogte wordt gebracht over de gang van zaken in de klas en/of de resultaten  van uw kind(eren).
  • Aan het begin van het schooljaar wordt er in elke klas een informatieavond georganiseerd. De leerkrachten zullen op deze avond toelichten wat er het komende schooljaar op het programma staat, welke leerstof er behandeld zal worden, op welke manier er gewerkt wordt en wat de afspraken zijn met betrekking tot bijvoorbeeld huiswerk etc. Alle ouders zijn hierbij van harte welkom!
  • In september zijn er in de bovenbouw (groep 5 t/m 8) startgesprekken. Bij dit gesprek zijn zowel de ouders als het kind aanwezig en staat het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van het kind centraal.
  • In oktober staat er een eerste voortgangsgesprek op het rooster voor de leerlingen uit de onderbouw (groep 1 t/m 4). Bij dit gesprek zijn ouders en de leerkracht aanwezig. De inhoud van dit gesprek zal met name gericht zijn op het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind, waarbij wij ook benieuwd zijn naar uw ervaring als ouder(s). Wanneer uw zoon of dochter extra hulp of uitdaging krijgt voor een bepaald vak, wordt dit in dit voortgangsgesprek met u besproken.
  • In november is er voor de bovenbouw een facultatief voortgangsgesprek. Mocht er vanuit thuis of school aanleiding zijn dan wordt er een gesprek ingepland.
  • In maart wordt het eerste rapport meegeven en zijn er kind-ouder-rapportgesprekken. Alle leerlingen en hun ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging via het ouderportaal. Bij deze rapportgesprekken staat het Persoonlijk Ontwikkelings Plan weer centraal en worden ook zowel de methodetoetsuitslagen als de resultaten van de Cito-toetsronde besproken.
  • Aan het einde van het schooljaar ontvangen de kinderen hun tweede rapport.  In de onderbouw worden er evaluatie gesprekken gevoerd tussen ouders en leerkrachten. In de bovenbouw wordt er in kind-ouder gesprekken teruggeblikt op de ontwikkeling van het kind in het afgelopen schooljaar en alvast vooruit gekeken naar de (POP)doelen voor het volgende schooljaar.. 
Contactmomenten tussendoor
Naast deze vaste contactmomenten, is er altijd de mogelijkheid om een overlegmoment tussendoor in te plannen. De leerkracht zal bijvoorbeeld een afspraak met u maken, als blijkt dat de resultaten van uw zoon of dochter wijzigen ten opzichte van de voorgaande uitslagen. Ook zal er een afspraak worden gemaakt wanneer de leerkracht zich zorgen maakt om het sociaal-emotionele welzijn van uw kind.

Om eigenaarschap te bevorderen krijgen de kinderen van de groep 4 t/m 8 een inlogcode waarmee ze thuis zelf de behaalde cijfers voor de afgenomen methodetoetsen in kunnen zien. Ook ouders kunnen deze code gebruiken om tussen de contactmomenten door de voortgang te volgen.

Wanneer u als ouder zelf twijfels of zorgen hebt over de ontwikkeling of het welbevinden van uw kind, verzoeken wij u om contact op te nemen met de desbetreffende leerkracht om een afspraak te maken. U kunt hiervoor een berichtje/mailtje sturen of voor/na schooltijd even binnenlopen.